જીવાત નિયંત્રણ રોગ પ્રેરક ફૂગ નો ઉપયોગ.


જૈવિક નિયંત્રણમાં ઉપયોગી ફૂગ 


  1. બ્યુવેરીયા બેસીયાના 
  2. મેટારીઝીમ એનીસોપ્લી
  3. લેકાસીલીયમ લેકાની (વટીસીલીયમ લેકાની)


ઉપયોગ સંબંધી જાણકારી વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું ફેસબુક પેઇઝ લાઈક કરો. 

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.