કૃષિ ટેકનોલોજી


તમારા લીંબુનું ઝાડ મજામાં છે ?
     તમારા લીંબુના ઝાડ અત્યારે મજામાં છે ? તમે તમારી લીંબુની વાડીમાં આંટો માર્યો, અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે પ્રિવેન્શન ઈઝ બેટર ધેન ક્યોર.

મરચાની ખેતી
     આપના ખેડૂતોને આવું છે કે આપને જેના બજાર સારા હોય તેની પાછળ દોડી અત્યારે ટમેટાની બઝાર સળગી છે એટલે બધા આવત્તી સિઝનમાટ ટમેટાની વાવણી કરશે. ડુંગળી હોય કે લસણ, ભીંડા હોય કે મરચા બધે આ જ દશા છે. આપને  કેમ સમજતા નહિ હોઈએ

ખેતીમાં હવે પછીનો યુગ ઉપયોગી ફૂગનો
     ઉપયોગી ફૂગનો ઉપયોગ છેલ્લા થોડા વર્ષોથી પાક સરક્ષણના એક મજબુત શસ્ત્ર તરીકે થઇ રહ્યો છે. જૈવિક પાક સરક્ષણમાં ઉપયોગી ફૂગનો ઉપયોગ કરી ફૂગફૂગને મારે તેવા કોન્સેપ્ટ થી ઘણી ફૂગનો ઉપયોગ આપને કરી રહ્યા છીએ.


વર્ટીકલ ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ

     યુરોપ અને અમેરીકા જેવા દેશોમાં ભાજીપાલાની ખેતી હવે વર્ટીકલ ફાર્મિંગથી થાય છે. 

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.